Sesje Rady

Sesje Rady (111)

XXI sesja Rady Miejskiej

XXI sesja Rady Miejskiej w Lwówku odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r.o godz. 17. 00 w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku ul. Al. E. Sczanieckiej 56.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

2. Stwierdzenie quorum Rady Miejskiej w Lwówku.

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

4. Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy międzysesyjnej.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy międzysesyjnej.

7. Interpelacje.

8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XV/96/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie:

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.

w minie Lwówek.

9. Projekt uchwały w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Lwówek”.

10. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

11. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XV/98.2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Nowotomyskiemu.

13. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XV/100/2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu na 2016r.

14. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

15. Odpowiedź na interpelacje.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

Czytaj dalej...

XX sesja Rady Miejskiej w Lwówku

XX sesja Rady Miejskiej w Lwówku odbędzie się w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 17. 00 w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku ul. Al. E. Sczanieckiej 56.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

2. Stwierdzenie quorum Rady Miejskiej w Lwówku.

3. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

4. Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy międzysesyjnej.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy międzysesyjnej.

7. Interpelacje.

8. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.

9. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 393, 394, 395, 396 obręb Józefowo, gm. Lwówek.

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania

z wykonania budżetu gminy za 2015r.

a) opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lwówek za 2015 r.,

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,

c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia (nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

a) opinia Komisji Rewizyjnej i wniosek do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek,

b) opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w Lwówku.

12. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XV/100/2015 Rady Miejskiej

w Lwówku z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016r.

13. Odpowiedź na interpelacje.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

Czytaj dalej...

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lwówku

Nadzwyczajna (IX) sesja Rady Miejskiej w Lwówku odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2015 r. o godz. 13.00 w salce UM i G w Lwówku ul. Ratuszowa 2.

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej (IX) sesji Rady Miejskiej w Lwówku .

2. Sprawdzenie quorum Rady Miejskiej w Lwówku.

3. Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

4. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr II / 13 /2014 w sprawie: uchwały budżetowej na 2015r.

5. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji.

Czytaj dalej...

VII sesja Rady Miejskiej w Lwówku (transmisja na żywo dnia 25.05.2015 o godz. 17.00)

Tak, jak ostatnio zawsze, chcieliśmy dla Państwa dziś transmitować obrady naszych radnych.

Niestety, dziś jak nigdy, mieliśmy dużo kłopotów technicznych, tzw. "złośliwości rzeczy martwych".

Z tych też powodów nie było transmisji i nie ma zapisu wideo całości sesji. Dodatkowo, przez różne próby uruchomienia strumienia wideo, omyłkowo źle skonfigurowaliśmy, pierwszy raz dziś użyte, lepsze źródło dźwięku (zgłaszali nam Państwo kilkukrotnie kłopoty z jakością audio).

Całkowicie poprawnie skonfigurowany sygnał wraca w 11 minucie i 55 sekundzie nagrania.

Bardzo Was przepraszamy. Sróbujemy ten początek sesji odtworzyć przynajmniej audio. Wkrótce.

VII sesja Rady Miejskiej w Lwówku odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 17. 00 w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku ul. Al. E Sczanieckiej 56.

Porządek obrad:

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS